BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16787

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Стефан Кръстанов-по предмета на поръчката-тел:02 91451266; Виолина Стойнева-по процедурата-тел:02 91451438, България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: publicprocurament@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_1_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

47000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка : Абонаментна поддръжка на продуктите за защита в състава „Symantec Protection Suite Enterprise Edition“ и количество 900 лиценза. Абонаментната поддръжка включва: а) безплатно актуализиране на програмните продукти в състава на Symantec Protection Suite Enterprise Edition до последната им версия и през целия период на поддръжката, ако през него производителят произведе по-нова версия; б) актуализация на всички компоненти на антивирусните продукти – самата програма, вирусни дефиниции и сканиращите алгоритми; в) право на достъп до ресурсите по поддръжка на производителя, съгласно общите условия на поддръжката; 3.2. Абонаментна поддръжка на продуктите за защита в състава Symantec Ghost Solution Suite и количество 10 лиценза. Абонаментната поддръжка включва: а) безплатна актуализация на програмния продукт до последната му версия към момента на сключване на договора и през целия период на поддръжката, ако през него производителят произведе по-нова версия; б) право на достъп до ресурсите по поддръжка на производителя, съгласно общите условия на поддръжката; 3.3. Помощ в случай на възникване на кризи чрез включване на експерти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Участниците в обществената поръчка трябва да предложат услуга, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000, 48700000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за обслужващи цели


Срок за получаване на офертите

13/02/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Удължаване се срока за събиране на оферти по обществената поръчка на основание чл.188, ал.2 от ЗОП с мотиви, че първоначално определения срок са постъпили по-малко от три оферти. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I №1 на 14.02.2019г. от 10 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/02/2019  (дд/мм/гггг)