BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

19005970

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=110.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментна поддръжка на локалната информационна инфраструктура и единната комуникационна инфраструктура на ИА ГИТ и структурните й звена“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72253200

Описание:

Поддържане на системи


Срок за получаване на офертите

13/02/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка е с предмет:„Абонаментна поддръжка на локалната информационна инфраструктура и единната комуникационна инфраструктура на ИА ГИТ и структурните й звена“ Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Оферта та се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в самостоятелно обособената електронна преписка към настоящата процедура: http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=74 .

Дата на изпращане на настоящата информация

05/02/2019  (дд/мм/гггг)