Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050086

BG323, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - Териториално поделение Държавно горско стопанство Бяла, гр. Бяла, ул. Васил Левски №15, За: инж. Борислав Димов Димов, България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72780, E-mail: bqla@scdp.bg, Факс: 0817 72357

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Бяла” - гр. Бяла, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 4, с обща прогнозна стойност на поръчката до 1000.00 лева ( хиляда лева) без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

14/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 15.02.2019год. от 11:00часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/02/2019  (дд/мм/гггг)