Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540050

BG342, “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, ул. Орешак 15А, За: юриск.Д.Андонова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622742, E-mail: dgssliven@uidp-sliven.com, Факс: 044 662528

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2802.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на техническо оборудване за поливни системи в горски разсадник „Сливенски минерални бани”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16400000

Описание:

Машини за пулверизиране със селскостопанска или градинарска употреба


Срок за получаване на офертите

11/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/02/2019  (дд/мм/гггг)