Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-02-s-predmet-quotPredostavyane-na-uslugi-po-zastrahovane-na-imushtestvenite-interesi-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД-Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка „Имущество”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 00,00 часа на 01.03.2019 г. Възложителят ще заплаща услугата на 4 (четири) вноски, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата, посочена за падеж. Възложителят може да заплати застрахователната премия и еднократно, в зависимост от възможностите си, като се възползва от предложения от Изпълнителя бонус. Изискванията за изпълнение предмета на поръчката са описани в приложената към обявата Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


Срок за получаване на офертите

04/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 05.02.2019 г. от 10 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/01/2019  (дд/мм/гггг)