Версия за печат

BG-СМОЛЯН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 830176065

BG424, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 2, За: НЕЛИ АНАСТАСОВА ТОМОВА, България 4700, СМОЛЯН, Тел.: 0301 62854, E-mail: csmp-sm@mbox.digsys.bg, Факс: 0301 81046

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sm@mbox.digsys.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-smolyan.eu.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2019г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян; Златоград; Девин; Рудозем; Чепеларе; Баните; Доспат; Мадан; Неделино, съгласно Наредба № 11/21.12.2005год. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добявки към нея.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

14/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие и пълната информация относно условията на поръчката се съдържат на http://csmp-smolyan.eu , профил на купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

31/01/2019  (дд/мм/гггг)