Версия за печат

BG-гр. Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126073800

BG422, Регионално Сдружение на общините Марица, ул. Цар Освободител № 4, За: Райна Господинова Йовчева, България 6300, гр. Хасково, Тел.: 00359 38665021, E-mail: maritza@maritza.info, Факс: 00359 38664869

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maritza.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maritza.info/porachka%20analizi%20OPDU.htm.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

34200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на анализ, провеждане на проучване и разработване на механизми по 3 обособени позиции” Обособена позиция № 1 – „Разработване на анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление” Обособена позиция № 2 – „Провеждане на проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване” Обособена позиция № 3 - "Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72316000, 79311000, 79311200

Описание:

Услуги по анализ на данни
Услуги, свързани с проучвания
Услуги, свързани с провеждането на проучвания


Срок за получаване на офертите

07/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Гражданите и местните власти - партньори за създаване на открито и отговорно управление”, по ОП „Добро управление“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0005-C01/28.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Друга информация

Към обявата, в раздел "Профил на купувача" от интернет сайста на възложителя са предоставени техническа спецификация, документация за участие, образци на документи и проект на договор. Дата, час и място на отваряне на офертите: 08.02.2019 г., 09:00 ч., Офис на РСО „Марица“, находящ се в Община Хасково, с.Клокотница, Биснес Инкубатор, Заседателна зала, етаж 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/01/2019  (дд/мм/гггг)