Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-82

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Вихрен Димитров – Директор ДЕОИТ, България 1700, София, Тел.: 0898 776668, E-mail: vihren@nsa.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 80 броя LCD телевизор с LED подсветка с размер на екрана 32” и 15 броя LCD телевизор с LED подсветка с размер на екрана 55”, ведно със стойки рамо за монтаж на стена. Предлаганите телевизори следва да бъдат от една марка и да са произведени след 01.01.2018 г. Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно поддържане, ремонт, отстраняване на повреди и/или техническо обслужване на доставените телевизори за срок минимум 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на приемането им от упълномощени представители на Възложителя. Подробно описание на количеството и вида на телевизорите са посочени в т.1.4. Техническа спецификация, от Документацията за участие, която е неразделна част от настоящата обява и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32324100

Описание:

Цветни телевизионни приемници


Срок за получаване на офертите

07/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/01/2019  (дд/мм/гггг)