Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД, ул. Шейново № 19, За: Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sheynovo-ag.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни материали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000

Описание:

Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

06/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора с неравностойно положение. Продуктите по обособена позиция № 1 от техническата спецификация са включени в Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 год. Оферти по обособена позиция № 1, запазени по смисъла на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, могат да подават и други заинтересовани лица, извън тези, за които е запазена. Техните оферти ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/01/2019  (дд/мм/гггг)