Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1504.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Почистване и поддържане на санитарно-охранителните зони на водоизточници и съоръжения експлоатирани от ”ВиК” ЕООД Стара Загора. 2. Кратко описание: Почистване и поддръжка на Санитарно охранителни зони /СОЗ/ във вид и състояние отговарящ на нормативната уредба. Същата ще се осъществи чрез почистване на свободните от сгради и съоръжения площи на СОЗ от висока трева, стари, закелявели храсти, дървесна маса и изнасянето на отстранените отпадъчни материали на подходящо за целта място. В работата по поддръжката се включва и монтиране на стоманобетонови колове и ограждане с бодлива тел, предоставени от Възложителя. Услугите ще се извършват по заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail. В заявката ще се упоменава конкретния обект и срок за изпълнение на услугата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77314000

Описание:

Услуги по поддържане на други зелени площи


Срок за получаване на офертите

07/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 13.02.2019 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/01/2019  (дд/мм/гггг)