Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168250121

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 29, За: Добромир Гуглов, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 9088700, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сключване на застрахователен договор за нуждите на ТП ДГС „Горна Оряховица“, за застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

12/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2019  (дд/мм/гггг)