Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-01-s-predmet-quotOsashtestvyavane-na-monitoring-po-radiologichni-pokazateli-na-vodata-prednaznachena-za-piteino-bitovi-tzeliquot.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на анализ на проби от вода предназначена за питейно-битови цели, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възложителя, за срок от сключване на договора до 31.12.2019 г. Общия брой на пробите, които Възложителя се очаква да възложи за срока на договора е 154 броя, в това число: Алфа – активност и бета – активност – 50 броя; Естествен уран – 104 броя. При превишаване на контролните нива на алфа-активност, пробата ще се анализира допълнително за естествени нуклеиди – около 30 броя проби.Посочeните бройки на пробите са ориентировъчни, за периода на договора. Възложителят си запазва правото да ги променя съобразно с възникналата необходимост на Дружеството. Възложителят ще заплаща услугата на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протоколи за извършените анализи и надлежно оформена фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71900000

Описание:

Лабораторни услуги


Срок за получаване на офертите

31/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на 01.02.2019 г. от 9.00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/01/2019  (дд/мм/гггг)