Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, ул. “Свети Георги” №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура и оборудване, предмет на процедурата и описани в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на доставката е по предложение на участника в работни дни, не по-дълъг от 30 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганото медицинско оборудване. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 12 месеца след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на оборудването, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя. Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Удостоверение за актуално състояние /ЕИК/; 3. Декларация за срок на валидност на офертата; 4. Административни сведения; 5. Декларация за запознаване с проекта на договор; 6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по 54 ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по 54 ал.1, т.3-5 от ЗОП; За участниците не следва да са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Посоченото основание за отстраняване се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и за предложените подизпълнители и за третите лица, в случай че участникът е оферирал такива. 8.Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на медицинско оборудване за образна диагностика за лечебни заведения. 9.Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна 10.Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганите от участника медицинска апаратура и оборудване и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация 11. Ръководство за употреба на български език 12.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 14.Ценово предложение. Всички посочени документи да се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

05/02/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в Деловодството на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД - град Дупница, ул. "Свети Георги" №2, в непрозрачен, запечатан плик, надписан, както следва: •Име на участника •Предмет на обявата •Адрес за кореспонденция •Телефон/факс •Електронен адрес. Достъп до документацията за участие ще бъде предоставен на всички заинтересовани участници на сайта на Възложителя - https://mbal.org/. Офертите ще бъдат отворени на 06.02.2019 г. от 10.00 часа в Административна сграда на лечебното заведение. Отварянето на офертите /действията по чл.97 от ППЗОП / е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, след представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/01/2019  (дд/мм/гггг)