Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УД-02-17-86

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: С. Любенова - ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки”, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kubrat.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_040.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

130442 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”; Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”; Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”; Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210, 71320000

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

04/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Същото ще се състои на 05.02.2019 г., 10:30 ч. , в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2. Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия записани в проекто договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2019  (дд/мм/гггг)