Версия за печат

BG-Мездра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 93387, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190123uaQM10429482.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МЕЗДРА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА” Уникален номер на поръчката:20190123uaQM10429482

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

30/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатан, непрозрачен плик: 1. Оферта по образец; 2. Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП; 3. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 4. Техническо предложение - по образец. 5. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 6. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора - по образец. Документите за участие могат да бъдат свалени от интернет страницата на СЗДП Враца - www.szdp.bg в раздел "Профил на купувача". Разглеждането , оценяването и класирането на офертите ще се състои на 31.01.2019г. от 10:00 часа , в администртиванта сграда на ТП ДГС Мездра , находяща се на адрес гр. Мездра , ул. "Родопи "№2.При отваряне на офертите могта да присътват представители на участниците или упълномощени от тях лица.Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могта да получат нужната информация в ТП ДГС Мездра или на телефон: 0910 9 33 87.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2019  (дд/мм/гггг)