Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-52

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, За: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА „Васил Левски”, България 1700, София, Тел.: 0898 776625, E-mail: uchebenotdel@nsa.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

13000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


Срок за получаване на офертите

01/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена по реда на чл. 12 от Закона за обществените поръчки, за участие на лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/01/2019  (дд/мм/гггг)