Версия за печат

BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, За: Нели Петрова Кенанова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269965 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

04/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Улиците, предмет на настоящата поръчка, са част от уличната мрежа на с. Мирково, община Мирково. В обхвата на поръчката са ул. „Градище“ от о.т. 145 – о.т. 204 – о.т.205 – о.т. 170 – о.т. 170а – о.т. 191 – о.т. 269 – о.т. 189 - 187 с дължина 533 л.м., ул. „Бачо Киро“ от о.т. 207 – о.т. 188 – о.т. 224 с дължина 225 л. м., ул. „Генерал Дандевил“ от о. т. 208 – о.т. 256 - о.т. 174 с дължина 200 л. м., ул. „Бузлуджа“ от о.т. 187 до о.т. 181 с дължина 198 л. м., ул. „Гоце Делчев“ от о.т. 130 до о.т. 129 с дължина 103 л. м., ул. „Васил Левски“ от о.т. 87 – о.т. 89 – о.т. 118 – о.т. 119 с дължина 132 л. м. и от о.т. 89 – о.т. 120 – о.т. 129 – о.т. 127 с дължина 258 л. м.. В момента съществуващата настилка по улиците, предмет на поръчката, е асфалтобетон със силно нарушена носимоспособност, силно компроментирана, износена с много дефекти – дупки, липса на асфалт, пукнатини и др. Целта на предвидения ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка. С осъществяването на предвидения ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на с. Мирково. По уличните платна е предвидено да бъдат изпълнени подготвителни дейности преди полагане на асфалта, полагане на неплътен асфалтобетон - биндер за профилиране и изравняване, след което по целите улични платна ще бъде положен плътен асфалтобетон тип А с дебелина 5 см.. По ул. „Бачо Киро“ и ул. „Бузлуджа“ се предвижда поставяне на пътни ивици, а по другите улици ремонтът не включва повдигане и подмяна на бордюри. На ул. „Гоце Делчев“ се предвижда направа на линеен отводнител.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/01/2019  (дд/мм/гггг)