Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000019417

BG413, Директорът на СУ „Антон Попов“ – гр. Петрич, ул. „Тетово“ № 8, За: Александър Главчев, България 2850, Петрич, Тел.: 00359893 605256, E-mail: sou_anton_popov@mail.bg, Факс: 00359893 605256

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sou-anton-popov.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sou-anton-popov.org/обществени-поръчки/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

159958.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително - монтажни и ремонтни работи в обект: СУ „Антон Попов, гр. Петрич“ Предмет на настоящата обществена поръчка включва извършването на „Строително-монтажни и ремонтни работи в обект: СУ „Антон Попов” гр.Петрич, находящ се на адрес: ул.”Тетово”№8. Извършването на строително монтажните/строително ремонтните работи(СМР/СРР) ще се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Основната цел на поръчката е да се изпълнят дейностите предвидени в нея, които да доведат до подобряване на общото функционално състояние на сградата и намаляване на енергийните разходи. В обхвата на поръчката влизат следните строително – монтажни и ремонтни дейности: Подмяна на дограма: демонтаж съществуваща дървена и метална дограма; доставка и монтаж на PVC дограма, U1,30W/m2K, 5-камерна с двоен стъклопакет; доставка и монтаж на алуминиева дограма U1,70W/m2K входни врати; доставка и монтаж на автомати за затваряне на външни врати; вътрешно обръщане на дограма (вкл.XPS 2см., гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа); боядисване с латекс на правилно оформяща се ивица около дограмата; външно обръщане на дограма (вкл.XPS 2см., гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа ); боядисване с бял фасаген. Предвидените СМР са наложителни и неотложни с цел подобряване на съществуващото положение на сградата и нейното модернизиране и естетизиране. Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

04/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 05.02.2019 г. от 11:00 часа в сградата на СУ „Антон Попов“, гр. Петрич, ул. „Тетово“ № 8. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока определен от него.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2019  (дд/мм/гггг)