Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Дафинка Господинова, България 6078, Стара Загора, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ-пропан-бутан за нуждите на Община Опан

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09122000, 09132100, 09134200

Описание:

Пропан и бутан
Безоловен бензин
Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

28/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерий за възлагане: [X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [X] Цена и качествени показатели [] Разходи и качествени показатели [] Ниво на разходите [] Най-ниска цена Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) Име: [Предложената отстъпка от продажната цена за литър в процент] Тежест:[70т.] Име: [Отдалеченост на бензиностанцията от общинския център с.Опан в км] Тежест:[30т.] Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно воляизявление при изчерпване на финансовия ресурс за който е сключен договорът за обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2019  (дд/мм/гггг)