BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

150

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Красимир Аврамов, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/36.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/40.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58306 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696300

Описание:

Химически реактиви


Срок за получаване на офертите

23/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На 24.01.2019 г. от 14:00 часа, в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, намираща се в гр. София, бул. "Цар Борис III" №136, ще се проведе открито заседание на комисията за разграждане оценка и класиране на постъпилите оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2019  (дд/мм/гггг)