Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОССД-01-03-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/523-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Бургас”; Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна“; Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна – Обзор”; Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Плевен”. Кратко описание: Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Бургас”; Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна“; Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна – Обзор”; Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Плевен”. Маршрутните разписания от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово са публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Превозът да се изпълнява съгласно Маршрутни разписания, разработени по Приложение 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. и маршрутни разписания заверени от кмета на Община Габрово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


Срок за получаване на офертите

21/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 22.01.2018 г. от 09:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/01/2019  (дд/мм/гггг)