Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1312.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“ Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. Предложения срок за доставка не може да е по-кратък от 1 (един) календарен ден и по-дълъг от 10 (десет) календарни дни. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 240 литра” - Максимално допустима стойност до 40 200,00 лева без ДДС за 770 бр. минимум ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120 литра” - Максимално допустима стойност до 17 300,00 лева без ДДС за 410 бр. минимум

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


Срок за получаване на офертите

21/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 22.01. 2019 г. в 11:00 ч. в заседателната зала в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/01/2019  (дд/мм/гггг)