Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-448

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Районна здравноосигурителна каса - Бургас, парк Езеро, За: д-р Стефко Николов Георгиев, България 8000, Бургас, Тел.: 0568066 11, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 0568066 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1721.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31681410, 44500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

23/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се разглеждат на 24.01.2019г. от 14:00ч. в административната сграда на РЗОК-Бургас

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2019  (дд/мм/гггг)