Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131426401

BG411, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, Бул. Цариградско шоке № 125, бл. 5, ет. 2, За: Христина Крумова, България 1113, София, Тел.: 02 9705655, E-mail: ckoko@mon.bg, Факс: 02 8702062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ckoko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.copuo.bg/page.php?c=27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), находяща се на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 в гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


Срок за получаване на офертите

17/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническите изисквания и образците на документи като ги публикува в профила на купувача, който е на адрес: http://www.copuo.bg/page.php?c=27, както и на хартиен носител на адреса на Възложителя: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл.5, ет.2, стая 209

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2019  (дд/мм/гггг)