Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-12-10-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nps.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2019-0001/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

157741.95 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на язовир "Кайлъка" и дъното"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45240000, 45247200

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Строителни и монтажни работи на язовири


Срок за получаване на офертите

24/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2019  (дд/мм/гггг)