Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177259251

BG334, НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТЪРГОВИЩЕ, гр.Търговище ул.Кюстенджа № 91, За: доц. Румен Калев, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63518, E-mail: osz_targ@mail.bg, Факс: 0601 66490

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://os-zemedelie.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.os-zemedelie.eu/profile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на минерални торове за нуждите на Научен център по земеделие - Търговище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14310000

Описание:

Минерални торове


Срок за получаване на офертите

23/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на оф ертите ще се извърши на 24,01,2019г. от 10,30часа в заседателната зала на Научен център по зеумеделие гр.Търговище. От участие се отстранява участник, за когото са налицеи обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП. При подписване на договора, участникът определен за изпълрвнител на поръчката, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства. Финаянсирането е с бюджетни средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2019  (дд/мм/гггг)