Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-599-content.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителство Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от документацията по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

16/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност в проектирането за строежи II група, III категория* с минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи проектирането. За чуждестранни лица - еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени. Участникът трябва да е изпълнил поне една услуга по изготвянето на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици за последните три години от датата на подаване на офертата. Участникът трябва да разполага с екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: - Проектант по част „Пътна“ - строителен инженер, по специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство“ или еквивалентна, имащ право да изпълнява проектиране на строежи от II група, III категория*. - Проектант по част „Геодезия“ - имащ право да изпълнява проектиране на строежи от II група, III категория*; Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт ISO 9001:2015 с обхват проектиране, или еквивалентен сертификат.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/01/2019  (дд/мм/гггг)