Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050086

BG323, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - Териториално поделение Държавно горско стопанство Бяла, гр. Бяла, ул. Васил Левски №15, За: инж. Борислав Димов Димов, България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72780, E-mail: bqla@scdp.bg, Факс: 0817 72357

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на боя и спрей, необходими за осъществяване дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП "ДГС Бяла" гр. Бяла при СЦДП ДП гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44800000, 44810000

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Бои


Срок за получаване на офертите

22/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 23.01.2019год. от 11:00часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/01/2019  (дд/мм/гггг)