Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Грета Стоева, България 1700, София, Тел.: 02949 3149, E-mail: g.stoeva@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67949 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД“ по шест обособени позиции"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

17/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти могат да подават всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Достъп до документацията е предоставен на профила на купувача на "Български пощи" ЕАД с адрес http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/01/2019  (дд/мм/гггг)