Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000181579

BG313, Начално училище Иван Вазов, бул. Демокрация № 32, За: Таня Георгиева, България 3000, Враца, Тел.: 00359 879532053, E-mail: vazov.ivan.vr@abv.bg, Факс: 00359 879532053

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nuivanvazov-vr.org/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nuivanvazov-vr-419/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32978 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Производство и доставка на закуски за деца от ПГ и учениците от I до IV клас на НУ “Иван Вазов” – Враца за 2019 година”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

10/01/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.01.2019 г. от 10.00 часа в сградата на НУ Иван Вазов, гр. Враца, бул. Демокрация № 32

Дата на изпращане на настоящата информация

03/01/2019  (дд/мм/гггг)