Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/545-op-122-abonamentno-servizno-obsluzhvane-na-meditsinska-aparatura-sobstvenost-na-mbalnp.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48005 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата, която подлежи на абонаментно сервизно обслужване, е посочена по обособени позиции в „Техническа спецификация” от документацията за участие. Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответсвие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата, в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка и не е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


Срок за получаване на офертите

11/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 14.01.2019 г. в 10.30 часа на адрес гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" №1, учебна зала на ДКБ.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/01/2019  (дд/мм/гггг)