Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050086

BG323, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - Териториално поделение Държавно горско стопанство Бяла, гр. Бяла, ул. Васил Левски №15, За: инж. Борислав Димов Димов, България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72780, E-mail: bqla@scdp.bg, Факс: 0817 72357

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Бяла, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

14/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 15.01.2019год. от 10:30часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/01/2019  (дд/мм/гггг)