Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-20112018-258

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, Независимост № 20, За: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-20112018-258.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116615.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232151, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

16/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на цена и качествени показатели. Условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация и проекта за договор, публикувани на официалния сайт на община Добричка на адрес http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-09112018-256 . С избрания изпълнител ще се сключи договор за изпълнение под условие съгласно чл.114 от ЗОП. Изпълнението на строителството ще започне след осигуряване на финансиране. Изисквания за личното състояние: Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, когато са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.1 – 5 и т.7 от ЗОП, освен в случаите на доказване на липса на основания за отстраняване, посочени в чл. 58 от ЗОП. За участника не трябва да се налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Поръчката се изпълнява от строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите (ЗСК). Лицето, което ще извършва строителството следва да има право да извършва строителство на територията на Република България на строежи трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ и водоснабдителна инфраструктура - четвърта група, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. Икономическо и финансово състояние: Преди сключване на договора, лицата, които ще извършват строителство представят застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Технически и професионални способности: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство” идентично или сходно с предмета на поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение. 2. Участникът трябва да разполага със следните правоспособни технически лица: 2.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал.2 - 4 от ЗУТ, включен в състава на участника, който има професионален опит на тази длъжност и е участвал в изпълнението на поне един обект на водоснабдителната инфраструктура (главни и второстепенни водопроводи) – обемът е без значение; 2.2. Отговорник по контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, който притежава Сертификат / Удостоверение за контрол на качеството при изпълнение на строителството. 2.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 2.4. Експерти, строителни инженери по следните специалности: специалност ВиК или еквивалентна; геодезия или еквивалентна; транспортно строителство или еквивалентна. 3. Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: Багер товарач с обем на кофата над 1куб.м – 1 брой; Товарен автомобил (самосвал) – 1 брой; Асфалтополагаща машина с минимална ширина на полагане – 50 см – 1 брой; Траншеен валяк за уплътняване на обратни насипи с тегло до 1 600 кг – 1 брой; Двубандажен Валяк с максимална маса до 2 000 кг- 1 брой; Пневмоколесен валяк – 1 брой; Управляема машина за хоризонтално сондиране – 1 брой; Машина за Челно заваряване на водопроводни тръби – 1 брой; Уплътнителна машина „пачи крак“ – 1 брой.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/12/2018  (дд/мм/гггг)