BG-Велинград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

110898

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351580

BG423, община Велинград, бул.Хан Аспарух №35, За: Мария Николова - мл.експерт в отдел УСНРОПЗ, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53140, E-mail: obshtina@velingrad.bg, Факс: 0359 54341

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.velingrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=110898&companyId=21202.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

56583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Пирин” в с. Кандьови“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

03/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 9.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №16/; 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/; 11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти четвърта група, трета категория и втора група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – копие от удостоверение и валиден талон към него; 12. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" – копие от застраховката; 13. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец №12/; 14.Декларация по ЗЗЛД /Образец №13/ - попълва се от всяко физическо лице, което предоставя лични данни в офертата; 15. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 16. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 17. Техническо предложение /Образец №9/; 18.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 19.Декларация за срока на валидност на офертата /Образец №15/; 20.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №14/; 21. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Велинград, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/12/2018  (дд/мм/гггг)