Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024916

BG413, Община Петрич, ул. Цар Борис III 24, За: инж. Николай Попов, България 2850, Петрич, Тел.: 0745 69131, E-mail: oa_petrich@mbox.contact, Факс: 0745 62090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=6033.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строително - ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 04.01.2019 г. от 11:00 часа в сградата на ОбА Петрич. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока определен от него.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)