Версия за печат

BG-Тетевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291698

BG315, Община Тетевен, пл. Сава Младенов 9, За: инж. Михаил Куманов - Началник-отдел УТИД, България 5700, Тетевен, Тел.: 0678 52200, E-mail: mayor@teteven.bg, Факс: 0678 96111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.teteven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://teteven.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=a0LLy7FfYwU%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

245000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на инженеринг за изграждане на напорни резервоари в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг–проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=200m3 за питейна вода в с. Галата, община Тетевен” Обособена позиция 2: „Инженеринг–проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=100m3 за питейна вода в с. Глогово, община Тетевен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 04.01.2019 г., 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Тетевен - стая 217 /втори етаж/ на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)