Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

30

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

BG414, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А, За: арх. Асен Илиев, България 2300, Перник, Тел.: 076 684315, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 076 684273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pernik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37535200, 45236210

Описание:

Оборудване за площадки за игри
Строителни работи на терени на детски площадки


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

[Предвижда се изпълнението на детската площадка да се извърши съгласно утвърдена предварителна схема на детската площадка и скица/виза за проектиране, по които Изпълнителят да изготви инвестиционен проект в техническа фаза с части: Паркоустройство и благоустройство, Конструктивна, Геодезическа (Вертикална планировка и трасировъчен план), План за управление на строителните отпадъци, План за безопасност и здраве, съгласно Техническата спецификация. Предвидената площ за детската площадка е 200 кв.м. Строителството ще бъде изпълнено по одобрения проект и издадените строителни книжа. Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектант да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото законодателство. Срок на изпълнение – Срокът за изработване на инвестиционния проект е съобразно техническото предложение на участника в календарни дни, но не по-малко от 10 календарни дни от подписването на договора с получаване на изходни данни (в т.ч. скица/виза) и включва времето от подписване на договора до предаването на проекта. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни, но не по-малко 30 календарни дни, и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността на строежа – Приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003г. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността на строежа – Приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003г. Максималният, общ срок за изпълнение да бъде до 60 календарни дни. Дата, място и час на отваряне на офертите - 03.01.2019 г., община Перник, Заседателна зала, 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)