Версия за печат

BG-Две могили

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, Община Две могили, бул. България 84, За: Айлин Юсеинова, България 7150, Две могили, Тел.: 08141 9205, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 9207

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

268333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА «КУЛТУРЕН ДОМ» СЕЛО ПОМЕН, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)