Версия за печат

BG-Симитли

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024987

BG413, Община Симитли, ул. Христо Ботев № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 00359 74872138, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 00359 74872231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.simitli.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=147&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

249250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето - с. Брежани, община Симитли"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)