Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, МБАЛ Пазарджик АД, гр. Пазарджик , ул. Болнична №15, За: Владимир Томов, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45430000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


Срок за получаване на офертите

07/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 70000,00 лв. ( седемдесет хиляди лева ) без включен ДДС или 84000,00 лв. ( осемдесет и четири хиляди лева ) с ДДС. За строително-монтажните работи по Количествено-стойностната сметка са предвидени допълнителни непредвидени разходи в размер на 15% от стойността за строително-монтажните работи. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнената количествено-стойностна сметка. Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие. Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след възлагане от възложителя. Окончателната стойност на договора се формира на база на действително извършените от изпълнителя и приети от възложителя строителни работи.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/12/2018  (дд/мм/гггг)