Версия за печат

BG-с Скравена

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000759022

BG412, Основно Училище Св.Св.Кирил и Методий, ул Тодор Попов № 3, п.к. 2150, с Скравена, община Ботевград, За: Петко Петков, България 2150, с Скравена, Тел.: 089 3615013, E-mail: ou_skravena@abv.bg, Факс: 0723 66635

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ouskravena.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ouskravena.org/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

160000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на ограда на ОУ " Св.Св. Кирил и Методий " село Скравена Кратко описание: Общият обем на обществената поръчка - Ремонт на ограда на ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с. Скравена е съгласно приложените количествено -стойностни сметки. Място на извършване : ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с. Скравена , ул. Тодор Попов № 3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания


Срок за получаване на офертите

07/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на валидност на офертите : 21.02.2019 г. - 16,00 часа Офертите за участие се подават от 08.00 часа до 16.00 часа всеки делничен ден в стаята на счетоводителя. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 08.01.2019г.- 10.30 часа Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите на участниците ще се узвърши публично на 08 януари 2019 г. от 10.30 часа в мултимедийната зала на ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с. Скравена. При отваряне на офертите могат да присъстватучастниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/12/2018  (дд/мм/гггг)