Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул.Хан Аспарух №36, За: инж. Златинка Кирякова, арх.Даниел Калудов, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051; 0590 55022, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на технически инвестиционен проект за многофункционална спортна зала в УПИ ХІ, кв. 74, ПИ 48619.503.400 по КК на гр. Царево, община Царево”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)