BG-Белослав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО7-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093403

BG33, Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики № 23, За: Деница Тодорова, Иванка Димитрова,, България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/6eb77952-fbe6-4296-81bd-cf25af99ea53.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

208177.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Авариен ремонт на покрива на читалище „Съзнание” гр.Белослав, община Белослав, област Варна”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23 –Община Белослав, Деловодство. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 07.01.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на община Белослав.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)