Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270598

BG411, СО район Надежда, ул. Кирил Дрангов № 55, За: Анелия Георгиева -зам. кмет, България 1220, София, Тел.: 02 4951798, E-mail: op@so-nadejda.com, Факс: 02 4951798

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so- nadejda.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://so-nadejda.com/obschestveni-porchki.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

100000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ Инженеринг, проектиране и ремонтни работи на силовата и осветителна електро инсталация в сутерена на ДГ №15 „Чучулига“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да изготвят проекти и да изпълнят строителните работи по електро инсталацията на сутерена на детската градина , в т.ч. изработка и монтаж на помощни ел. табла и ново ГРТ. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45315100

Описание:

Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на СО район "Надежда" , находящо се в административната сграда на обшината с адрес гр.София ул. "Кирил Дрангов" № 55.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)