Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ФУМИ-1168

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

BG411, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Катя Ядкова-главен експерт в отдел УСМТО; Елена Георгиева-главен експерт в отдел ОПМ, България 1233, София, Тел.: 02 8080973; 02 8080999, E-mail: sar@saref.government.bg, Факс: 02 9559476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/Държавна%20агенция%20за%20бежанците%20при%20Министерския%20съвет,12800.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

24440 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

10/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG/AMIF/S01-N01-A1 по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Специфична цел 1: Подобряване развитието на всички аспекти на Общата европейска система за убежище, Национална цел 1: Системи за приемане и убежище.

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, София 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114 Б, етаж 6 - заседателна зала, на 11.01.2019 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)