Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513064

BG414, СБАЛББ - Перник ЕООД, местност Голо Бърдо, За: Главн счетоводсител, България 2300, Перник, Тел.: 0359 0884999626, E-mail: sbalbb_pernik.bg@mail.bg, Факс: 0359 0884999626

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbalbb-pernik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sbalbb-pernik.bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

37460 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покривна конструкция на сградата на СБАЛББ - Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

09/01/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти ще се отварят на публично заседание на 10.01.2019г. от 10 :00 часа в сградата на лечебното заведение.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)