BG-ДОБРИЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000842774

BG332, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ, бул. „25 септември“ 86, За: инж. Господин Господинов, България 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 602203, E-mail: tmss_dch@abv.bg, Факс: 058 602203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgas-dobrich.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgas-dobrich.org/profil.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83290 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2018  (дд/мм/гггг)