BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-132434

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Данаил Маринов - по предмета на поръчката - 02 91451474 , Димитър Марков - по процедурата 02 91 451961, България 1000, София, Тел.: 02 91451474, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_12_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно обслужване на информационнa системa за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

03/01/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 04.01.2019 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2018  (дд/мм/гггг)