Версия за печат

BG-Попово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-18-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000875856

BG334, Община Попово, ул. Ал. Стамболйски № 1, За: Звено Обществени поръчки, България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.popovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/137-sabiraneoferti.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

231666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва дейности като изготвяне на работен проект, извършване на строително-монтажни работи по основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци и упражняване на авторски надзор. Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на ТБО, вкл. на инфраструктурата към него. Съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка от проектните части, следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, включваща количествени сметки по всички части: общи подробни КСС, придружени с анализ на единичните цени на всички видове работи. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на инсталация и прилежаща инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация. Дейност 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта(строежа) по време на авторския надзор, консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта, извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи при необходимост, съдействие на Възложителя при реализацията на проекта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45222100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2018  (дд/мм/гггг)