Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РМЛ18-ДИ05-327

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270614

BG411, Столична община - Район Младост, ул. „Свето Преображение“ №1, За: арх. Мария Грозева, България 1712, София, Тел.: 02 9746230, E-mail: so_mladost@mail.bg, Факс: 02 8772038

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mladost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://so-mladost.com/buyer/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост - СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, и Обособена позиция №2: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 3“ и ж.к. „Младост 4“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210, 37535200, 37535210, 37535220, 37535250

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Оборудване за площадки за игри
Люлки за детски игрални площадки
Катерушки за детски игрални площадки
Люлки клатушки (върху пън и пр.) за детски игрални площадки


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в Обявата за събиране на оферти за участие в обществената поръчка, Указанията за участие и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на Профила на купувача на Възложителя на адрес: http://so-mladost.com/buyer/. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в деловодството на Район Младост, на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение“ №1, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., най-късно до 17:00 ч. на 27.12.2018 г. 3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 14:00 ч. на 28.12.2018 г., в административната сграда на Район Младост, на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение“ №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2018  (дд/мм/гггг)